00:00:00

Тест по математика за 8-ми клас

1

Многочленът (2х + 5)2 + (5 – 2x)2 има нормален вид:

2

Многочленът 4х2 - у2 се разлага на множители:

3

Числото 2 е корен на уравнението:

4

Уравнението |3х-1|=2 има корени:

5

Корените на уравнението (х-2)2 = (х+2)(х+3) са:

6

Корените на уравнението 25х2 – 4 =0 са:

7

Уравнението |6х-3| = 8|2х-1| - 4 има за корени числата:

8

Решенията на неравенството (х-2)2 – 5 > (х-1)2 са:

9

Решенията на неравенството -4(3х+2/7)(х+3/5) ≥ 0 са:

10

Кое уравнение има за корен числената стойност на израза

М= (-3)3.[(-1/3)2]3 / (1/3)3 ?

11

Най-малкото цяло отрицателно число, което е решение на неравенството

х3 + 8 – (х+2)3 > (2х+3)2 – (2х+3)(5х+1), е:

12

Две бригади трябвало да извършат определена работа. Първата блигада можела да извърши работата сама за 6 дни по-малко от втората. След като първата работила 4 дни, а втората – 7 дни, работата била свършена. За колко дни всяка бригада е можела да свърши сама работата ?

13

Соня изработва 10 мартеници за 1 час, а Ива за същото време с 60% повече от нея. За колко време двете заедно ще изработят 91 мартеници ?

14

Цех произвежда по 180 изделия на ден. След увеличаване на производителността на труда, цехът започнал да произвежда 243 изделия на ден. С колко процента се е увеличила производителността на труда?

15

Триъгълниците ABC и MNP са еднакви, като 0 ; 0 ; 0 ; PM

16

Лицето на успоредник ABCD със страни 5 и 4 см и остър ъгъл 300 е :

17

В триъгълникът ABC, 0 , 0 и симетралите на страните му се пресичат в точка О. Мярката на

18

Даден и равнобедрен триъгълник ABC (AC=BC). Точка М е среда на АВ, 0. Ако BL е ъглополовяща на външния ъгъл на триъгълника, на колко ще е равен ъгълът между нея е продължението на страната CB?

19

Триъгълникът ABC е правоъгълен (0, AC < BC) . Ъгълът между медианата към хипотенузата и ъглополовящата на правия ъгъл е 150. Ако АС=6 см, то хипотенузата АВ е равна на :

20

Трапецът ABCD е равнобедрен, DM || BC, DM=7 см. Ако периметърът на ABCD е 39 см и 0, то CD има дължина:

21

Триъгълникът ABC е равнобедрен и 0. Разстоянието от средата на основата до бедрото му е а см. Лицето на триъгълника е :

22

Лицето на успоредник ABCD е 42 см2. Точка М е среда на AD, точка N е среда на BC. Точка Р е произволна точка от CD. Лицето на триъгълника MNP e :

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време