00:00:00

Тест по теория на счетоводството

1

Кои са принципите на счетоводството, въз основа на които се осъществява счетоводството към настоящия момент?

2

Кои от изброените активи са амортизируеми:

3

Предоставените дългосрочни заеми са:

4

Приходите за бъдещи периоди са:.

5

Невнесеният капитал се представя в счетоводния баланс, като:

6

Загубата от текущата година се представя в счетоводния баланс, като:

7

Амортизируемите нематериални активи се записват в баланса:

8

В предприятие “Гама” постъпват 400 лв. в брой, представляващи неизползвана част от общата сума на служебен аванс, получен от подотчетно лице. Определете вида на балансовото изменение:

9

Сметка “Амортизация на дълготрайните материални активи” е:

10

Каква е същността на информацията, отразена като кредитни обороти по сметка “Приходи от продажба на стоки”:

11

Създадената в предприятието продукция се заприходява по:

12

Коя от посочените характеристики не се отнася за паричните средства:

13

Счетоводното записване за отразяване продажната цена при продажба на компютър от предприятието е:

14

Установеният при инвентаризация излишък на стоки се отчита като:

15

С коя сметка кореспондират при приключване в края на отчетния период сметките от група “Разходи по икономически елементи”:

16

В края на отчетния период сметките от група “Приходи от продажби” се приключват със:

17

В края на отчетния период сметка “Разходи за основна дейност”:

18

Информация за паричните постъпления и плащания през отчетния период се представя в:

19

Кои са елементите, които формират към момента нормативната уредба на счетоводството?

20

Кои са съставните части на Годшния финансов отчет, който съставят стопанските предприятия?

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време