00:00:00

Тест по счетоводен софтуер I част

1

При изграждане на индивидуален сметкоплан броя на аналитичните нива за всяка синтетична сметка в съвременните програмни продукти:

2

B счетоводните програмни продукти броя на въвежданите аналитични равнища към всяка синтетична сметка е:

3

B счетоводните програмни продукти извеждането на екранни справки се осъществява чрез програмни процедури от:

4

B счетоводните програмни продукти вида на сметката се въвежда, за да се определи:

5

Мрежовите варианти на съвремените счетоводни програмни продукти работят  в режим:

6

Счетоводните програмни продукти могат да работят в режим:

7

B счетоводните програмни продукти извеждане на екранни справки се осъществява от:

8

B съвременните счетоводни програмни продукти извеждането на екранни справки е функция на:

9

B счетоводните програмни продукти функцията „Осчетоводяване“ означава:

10

B счетоводните програмни продукти аналитичен отчет се извежда:

11

B счетоводните програмни продукти генериране на отчетни форми се заявява от:

12

Структурата на сметка 302 - Материали е:

13

Структурата на сметка 204 - Машини, съоръжения и оборудване е:

14

Структурата на сметка 205 - Транспортни средства е:

15

Структурата на сметка 206 - Стопански инвентар е:

16

Структурата на сметка 207 - Разходи за придобиване на ДМA е:

17

Структурата на сметка 241 - Aмортизация на материални дълготрайни активи е:

18

Структурата на сметка 401 - Доставчици е:

19

Структурата на сметка 421 - Персонал е:

20

Структурата на сметка 422 - Подотчетни лица е:

21

Структурата на сметка 601 - Разходи за материали е:

22

Структурата на сметка 602 - Разходи за външни услуги е:

23

Структурата на сметка 455 - Разчети по социалното осигуряване е:

24

Структурата на сметка 453 - Разчети за данък добавена стойност е:

25

Структурата на сметка 201 - Земи, гори и трайни насаждения е:

26

Структурата на сметка 411 - Клиенти е:

27

Структурата на сметка 612 - Разходи за спомагателна дейност е:

28

Структурата на сметка 702 - Постъпления от продажби на стоки е:

29

Понятието автоматична технология е атрибут на:

30

Отчетни данни от стопанската дейност на фирмите се съхраняват:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време