00:00:00

Държавен зрелостен изпит по география и икономика

1

Съдържанието на географската карта се разкрива чрез:

2

Кой от посочените процеси се отнася за атмосферата?

3

В коя от посочените природни зони вечнозелените етажирани гори са се формирали в условията на високи температури и обилни валежи през цялата година, гъста речна мрежа и латеритни почви?

4

Кой от посочените природни ресурси е енергиен?

5

Демографският проблем в повечето страни от Азия и Африка е резултат от високите стойности на:

6

Коя графика илюстрира посоката на развитие на урбанизацията в света?

7

По форма на вътрешно устройство страните се поделят на:

8

Коя от посочените международни организации е военнополитическа?

9

Кой от факторите за развитие на съвременното световно стопанство има пряка връзка с концепцията за устойчиво развитие?

10

Коя от посочените двойки страни е най-голям производител на памучни тъкани в света?

11

Коя от посочените особености НЕ се отнася за населението на Япония?

12

Коя държавна граница на България се простира между в.Тумба и в близост до в. Китка, а транспортните връзки между двете държави се осъществяват само по шосейни пътища?

13

През коя година е определен днешният териториален обхват на България?

14

Кои форми на релефа НЕ са разпространени в Родопите?

15

Кой от посочените видове полезни изкопаеми НЕ се среща в Стара планина?

16

За коя климатична област в България се отнася следната характеристика:

„Заема тясна ивица с ширина 30-50 км. Годишната температурна амплитуда е 20°-21°С.Режимът на валежите е различен в северните и в южните части. Неблагоприятни климатични явления са силният североизточен вятър и голямата влажност през зимата.”

17

Кой тип води представляват около 40% от подземните води на България, а сред най- известните извори са Глава Панега и Клептуза?

18

Национален парк в България НЕ е:

19

Кой от посочените типове почви е най-подходящ за отглеждането на зеленчуци?

20

С коя природногеографска подобласт граничи Средногорието на север?

21

Кои фактори обуславят честите речни прииждания в Източните Родопи?

22

Коя от посочените особености НЕ се отнася за структурата на населението в България?

23

Към групата на градовете с население над 100 000 души се отнася:

24

Кой подотрасъл на животновъдството се развива главно в районите с пасища и трудът на заетите в него е слабо механизиран?

25

Кое от посочените твърдения за енергетиката в България е вярно?

26

В коя от двойките „град – специализиращо производство” е допусната грешка?

27

В коя двойка „местоположение – туристически обект” е допусната грешка?

28

Кой от европейските транспортни коридори преминава през територията на Югоизточния регион?

29

Коя от посочените котловини НЕ е в обхвата на Югозападния регион?

30

В кой от посочените географски региони са разположени градовете Козлодуй, Оряхово и Белоградчик?

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време