00:00:00

Граматически признаци на глагола

1

Кой ред съдържа само глаголи?

2

В кой ред глаголите са само от минало несвършено време:

3

Кой от изброените глаголи е от второ спрежение:

4

Къде е употребена форма за сложно глаголно време:

-Остави се (а), брате, изпотрепах се (б) от бяг…
-Какъв бяг,бай Ганьо?
-Абе, какъв бяг! Ти нали беше се зазяпал (в) там…
-Е? – отвръщам (г) аз.

5

Коя е пропуснатата глаголна форма в изречението

"Решенията на комисията ................... на всички участници в конкурса."

6

Определете глаголното време в изречениeто.

Щях да тръгна и да забравя да заключа.

7

Определете глаголното време в изречениeто.

От кой магазин беше купил тези бонбони?

8

Определете глаголното време в изречениeто.

Всяка сутрин Белчо ставаше, отърсваше се от сламата, облизваше си изтръпналите от лежане места...
(Елин Пелин)

9

В един от редовете всички глаголи са от свършен вид:

10

В кой ред всички глаголи са от несвършен вид?

11

В кой ред всички глаголи са от несвършен вид?

12

Кой от подчертаните глаголи в изречението е от свършен вид?

Тя се крие (А) зад пердето, дълго гледа (Б) надолу към площада и чака (В) търпеливо Васил да се появи (Г) откъм гарата.

13

В кое изречение глаголът е от несвършен вид?

14

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

15

В кой от редовете правописът на частицата „не” е неправилен?

16

От глагола „изпея” не може да се образува:

17

В кои от редовете е допусната правописна грешка?

18

Коя е пропуснатата част в изречението?

Днес __________ на стоматолог, ако имаше свободен час.

19

По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?

Вярвахме му и знаехме, че няма да ги подведем при никакви обстоятелства.

20

В изречението: Той писа домашното си цяла вечер, а тя го преписа в междучасието. Глаголите се различават по:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време