00:00:00

Тест по икономическа история

1

С какво се характеризира възстановяването на Япония след ВСВ? (посочете грешния отговор) :

2

Кое правителство в периода от Освобождението до Балканските войни има политика да отпуска безлихвени заеми на отделни индустриалци?

3

Закон против лихварството се приема от правителството на:

4

Кое от изброените не е привилегия по Закона за насърчаване на местната индустрия от 1894г.?

5

Финансовата криза, в която изпада България в края на 19в. и първите години на 20в., пряко или косвено може да се свърже с:

6

Кои закони са в основата на аграрната реформа на БЗБС?

7

Кой е основният недостатък на българската индустрия в периода на икономическата стабилизация 1924-29г.?

8

С какво се характеризира дейността на Дирекция „Храноизнос“ по време на стопанската криза 1929 – 33г.?

9

Кое от посочените твърдения по отношение на Федералния резерв на САЩ не е вярно?

10

Посочете грешното твърдение, свързано с явлението „икономически балон“:

11

Последиците от ПСВ, които оказват силно влияние в/у световното стопанство са (посочете грешния отговор):

12

Планът „Дауес“, подпомагащ икономическото развитие на Германия през 20-те год на 20в., е отменен и заменен с:

13

В какви основни насоки са извършвани икономическите преобразувания в страните от т.нар. Източен блок през 40-те и 50-те год. на 20в.?

14

Парижкият клуб е:

15

Кога и с какви цели се създава Международния валутен фонд?

16

Кои са най-характерните особености в групата на т.нар. развиващи се страни?

17

Кои са основните фактори за развитието на съвременната световна търговия?

18

Идеолог на успешните икономически реформи в Китай, започнали през 70-те год. на 20в. е:

19

Основна функция на транснационалните банки е:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време