00:00:00

Тест по финансово-валутни разчети за 3-ти курс

1

При дългосрочните кредити, погасявани с еднакви рати, лихвата през всеки следващ лихвен период:

2

Текущата доходност по облигациите:

3

Дюрацията е измерител на:

4

Финансовите разчети се наричат още:

5

При дългосрочните кредити, погасявани с еднакви рати, погасителната се получава:

6

За да се определи рентният член, следва да бъдат известни:

7

Косвеното котиране е известно още като:

8

Олихвяване със сложна декурсивна лихва имаме когато:

9

Величината на V-ти лихвен фактор изразява:

10

Котировката FX(USD(EUR))=0,802764, означава:

11

Ефективната стойност представлява:

12

При френския начин на олихвяване:

13

Котировката SX(USD(EUR))=0,802764, означава:

14

Дисконтовият фактор изразява:

15

Банковият (търговски) дисконт е изгоден за:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време