Търговско право
251 стр.

Търговско право

То е съвкупност от права, които могат да са имуществени (вещни, облигационни, права върху нематериални блага) и неимуществени (право на търговска фирма). Има и други неимуществени права (авторски права: право на публикуване, право на авторско име)...
admin
8 2
Интелектуална собственост
9 стр.

Интелектуална собственост

Интелектуалната собственост е сравнително ново понятие. То определя изключителните права за определен вид обекти, творения на човешкия ум. Интелектуалната собственост се подразделя на две групи – авторско право и индустриална интелектуална собственост...
admin
11 1
Авторско право
14 стр.

Авторско право

Обектите на авторското право се определят от Закона за ап и сродните му права. В една от разпоредбите на този закон е дадена следната дефиниция: обект на авторско право е всяко пройсведение на литературата, изкуството и науката, което резултат на...
nerven
1 0