C++ - Функции
21 стр.

C++ - Функции

Всичко за ф-ции в C++ - Дефиниране и извикване на функции.; Синтаксис на прототип на функция; Области на валидност; Локални и глобални променливи; Указатели към функция, масив от указатели към функции;
dannyboy
16 8
Увод в език за програмиране СС++
11 стр.

Увод в език за програмиране С/С++

Общи сведения. Компоненти на програма на С. Лексеми. Служебни думи. Литерали Оператори. Блок. Променливи. Оператор за присвояване. Извикване на функция. Функцията main. Подреждане на програмния текст.
dannyboy
37 7
Булеви функции Теорема на Пост-Яблонски за пълнота
258 стр.

Булеви функции. Теорема на Пост-Яблонски за пълнота

Нека J2 = { 0, 1}. Всяка функция f : J2n  J2, n  , n ≥ 1 наричаме двоична (булева) функция. Всяка функция f : J2n  J2 можем да разглеждаме като функция на n независими променливи x1, x2, …, xn. С F2n ще означаваме м
messi
95 0
Маркетинг понятия
8 стр.

Маркетинг понятия

Маркетинг – Маркетингът е организационна функция и съвкупност от процеси за създаване, комуникиране и доставяне на ценност за клиента и за управление на взаимоотношенията с клиенти по начин, който носи ползи за организацията и за всички свързани...
cblock
0 0
Невербална комуникация
20 стр.

Невербална комуникация.

Социалната функция на етикета. Етикет и протокол при водене на преговори. Невербална комуникация. Практически упражнения: участие и анализ на телевизионен дебат (тема на дебата, изработване на лого, слоган на фирма чрез брейн-сторминг)...
messi
12 1
Историография
34 стр.

Историография

Както в Средновековието, така и сега историята има две функции: Функция като четиво и знания. Функция на историята като творчество и наука, т.е. по-тясната функция, която историята представя изследователския инте...
lubega
0 0