Финансово управление на човешките ресурси във фирма ПЛАНЕКС ООД мотивационни аспекти и финансова ефективност
359 стр.

Финансово управление на човешките ресурси във фирма ПЛАНЕКС ООД – мотивационни аспекти и финансова ефективност

Основната теза, която ще се защитава в настоящата дипломна работа е, че за да може да се оцени и управлява успешно персонала в дадена фирма е необходимо не само добро познаване на различните системи и ефекти на финансовото управление на човешките
grozo
19 1
Учебник по Банково дело
137 стр.

Учебник по Банково дело

Финансово посредничество. Търговска банка. Собствен капитал. Риск от неплатежоспособност. Пасиви на банката. Управление на активите и пасивите. Кредитни операции. Видове банкови кредити. Банково посредничество по плащанията. Форми на плащане. Междубанкови
Simonsita
138 16
Финансово самоуправление на българските общини
134 стр.

Финансово самоуправление на българските общини

В условията на глобализация на света и засилване на интеграционните просеци, принципа на държавен суверенитет търпи известни ограничения, поради което, принципа на местно самоуправление започва да играе все по-важна роля...
ivan40
2 0
Финансово счетоводство
123 стр.

Финансово счетоводство

Разбирането на познавателната същност на балансовия принцип и на принципа на двойствеността, на основните счетоводни методи, методологии и процедурни техники, е предпоставка за изграждане на счетоводните знания ...
dannyboy
3 0
Финансово-счетоводен анализ на разходите себестойността печалбата и рентабилността
115 стр.

Финансово-счетоводен анализ на разходите, себестойността, печалбата и рентабилността

За нагледното представяне на финансово-счетоводния анализ в дипломната си работа съм разгледала фирма, която е започнала своята дейност през 1995 година...
ivan40
5 0
Независим финансов контрол в публичния сектор по проекти финансирани от Европейските фондове
115 стр.

Независим финансов контрол в публичния сектор по проекти финансирани от Европейските фондове

Европейският съюз в процеса на разширяването си е възприел принципите за добро финансово управление на публичните средства, независимо дали са от вътрешно или международно финансиране...
daniche90
0 0
Финансово управление на предприятията с общинско участие
104 стр.

Финансово управление на предприятията с общинско участие

Според Конституцията на Република България "общината е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление". Територията на общината е територия на включените в нея кметства или населени места...
daniche90
0 0
Финансово управление на предприятията с общинско участие
104 стр.

Финансово управление на предприятията с общинско участие

Развитието на демократичните процеси след 1989 година създаде условия за преодоляване на централно - плановото управление на икономиката, децентрализиране на властта и на процеса за вземане на решения и разширяване на автономията на местно равнище...
cblock
0 0
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
104 стр.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Развитието на демократичните процеси след 1989 година създаде условия за преодоляване на централно - плановото управление на икономиката, децентрализиране на властта и на процеса за вземане на решения и разширяване на автономията на местно равнище.
messi
0 0