Предназначениеимястонафинанситевнационалниявъзпроизводственпроцесфинансовасистема
7 стр.

Предназначение и място на финансите в националния възпроизводствен процес,финансова система

Държавните финанси са технология за преразпределението на доходите на икономическите агенти. Тяхното изучаване изисква отделните аспекти на формирането и изразходването на изразения в пари продукт на труда да бъдат представени...
nerven
30 0
Държавен изпит по финанси
11 стр.

Държавен изпит по финанси

Финансите и финансовата с-ма на всяко общество са продукт на паричните отношения. Понятието финанси е многоаспектно понятие. Трудно може да се даде еднозначно определение за него. Безспорно много силна е връзката на финанси...
admin
5 1
Начини и техники за събиране на данъка
2 стр.

Начини и техники за събиране на данъка

Тема от публични финанси включваща - 1)откупна система; .... 2)събиране чрез нарочни държавни служители; ..... 3)събиране посредством използуването на гербова хартия и гербови или таксови марки; ...... 4)безобложно събиране на данъците;..... 5)непосредс
rouzes
1 2