Фактори и предпоставки за устойчиво развитие на урбанизираните селищни среди на примера на община София
127 стр.

Фактори и предпоставки за устойчиво развитие на урбанизираните селищни среди (на примера на община София)

Целта на темата е да се анализират основните проблемни области в изградената урбанистична система на страната и да се дадат насоки за оптимизацията им...
silviQ
0 0
Социални фактори които влияят за агресията при момчетата и момичетата от начална училищна възраст
99 стр.

Социални фактори които влияят за агресията при момчетата и момичетата от начална училищна възраст

Живеем в трудно време. Когато човек мисли едва ли не само за физическото си оцеляване, когато болшинството от хората живеят на прага на бедността е много трудно да се спазват завещаните от предишни поколения морални ценности и норми....
messi
3 2
 ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГПГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ
97 стр.

„ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГПГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ”

Развитието на съвременните деца протича в изключително динамична и противоречива действителност. Променят се позиции, оценки, преструктурират се ценностни системи.
messi
0 0
Условия и фактори на икономическия растеж в България при прехода на пазарна икономика
93 стр.

Условия и фактори на икономическия растеж в България (при прехода на пазарна икономика)

Икономическият растеж се изразява в продължителното увеличаване на съвкупната продукция, създадена в националната икономика. Дефинитивно се акцентира върху растежа като безусловно дългосрочна променлива...
aronn
0 0
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ФАКТОРИ ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
93 стр. очаква одобрение

„ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ФАКТОРИ ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”

Във времето развитието на туризма придобива ново съдържание и измерение. От края на 80-те години на ХХ век традиционните туристически модели започват значително да се променят и факторите
messi
0 0
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ФАКТОРИ ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО чернова
81 стр.

„ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ФАКТОРИ ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО” /чернова/

Поради своята уникалност хотелиерството има нелеката задача да отговори едновременно на високите изисквания на обществото за хуманност, достъпност, висока ефективност
messi
0 0