Счетоводно отчитане на инвестициите в бюжетните предприятия
66 стр.

Счетоводно отчитане на инвестициите в бюжетните предприятия

Бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица по смисъла на Закона за счетоводството, които извършват своята дейност в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за Общинските бюджети и другите нормативни...
ivan40
0 0
Счетоводно отчитане на инвестициите в бюжетните предприятия
66 стр.

Счетоводно отчитане на инвестициите в бюжетните предприятия

Бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица по смисъла на Закона за счетоводството, които извършват своята дейност в съответ-ствие със Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за Общинските бюджети и другите нормативни докум
messi
0 0
МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
65 стр.

МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

По смисъла на Закона за счетоводството под „предприятие” се разбират всички икономически обособени физически и юридически лица, които осъществяват разрешена от законите дейност .
messi
0 0
 Човекът в търсене на смисъла на живота философко- етически аспекти
63 стр.

„ Човекът в търсене на смисъла на живота ” ( философко- етически аспекти)

Понятието „смисъл” е многозначно. То се използва едновременно в значение на „вътрешно съдържание на нещо”, „разумно основание”, „цел”, „назначение”, „крайна цел”, „ценност на нещо” и т. н.
messi
0 0
Анализ на кредитоспособността на Робифир ООД Благоевград 54 страници
54 стр.

Анализ на кредитоспособността на "Робифир" ООД, Благоевград (54 страници)

Кредитна дейност по смисъла на Закона за банките е дейността, свързана с предоставяне на парични средства от Банката в заемна форма за определен срок срещу договорена лихва.
messi
1 0
Развити теми по Маркетингов мениджмънт
51 стр.

Развити теми по Маркетингов мениджмънт

Същност, функции и задачи на маркетинговия мениджмънт. Понятието маркетинг се възприема като "опазаряване" в смисъла на оценка действията и решенията на една стопанска единица от гледна точка на възможностите за тяхната пазарна реализаци
aronn
0 0
Комплекс от педагогически техники за усъвършенстване на уменията при решаване и съставяне на съставни текстови задачи в ІV клас
40 стр.

Комплекс от педагогически техники за усъвършенстване на уменията при решаване и съставяне на съставни текстови задачи в ІV клас

Житейският опит на учениците от начален курс е ограничен, което влияе на разбирането на смисъла при решаване и съставяне на текстови задачи. Съдържанието на задачите трябва да се доближи до тях като същевременно е онагледено оптимално...
ivan40
11 1
Банков риск - анализ на търговска банка и видовете рискове
37 стр.

Банков риск - анализ на търговска банка и видовете рискове

По смисъла на закона за банките, банката е ад, което извършва публично привличане на влогове и има възможност да използва тези привлечени парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск...
nicky931
18 4
Национална сигурност и външна политика разузнаване
31 стр.

Национална сигурност и външна политика: разузнаване

За да пристъпим към въпроса за разузнавателната информация трябва накратко да изясним смисъла на понятието разузнаване. в литературата могат да бъдат намерени най-различни дефиниции и определения на понятието "разузнаване"...
the_magicer
0 0