Отчитане калкулацията на фактическата себестойност на продукцията
30 стр.

Отчитане калкулацията на фактическата себестойност на продукцията

Краткотрайните активи са ресурси,при които икономическата изгода се черпи еднократно или в рамките на 12 месеца. Тези активи обслужват дейността на предприятието за непродалйително време, имат по-кратък жизнен цикъл и в рамките на отчетния период ...
ndoe
1 0
Стандарти и системи за калкулиране Калкулиране на себестойност на продукцията и услугите в спомагателните дейности
20 стр.

Стандарти и системи за калкулиране. Калкулиране на себестойност на продукцията и услугите в спомагателните дейности.

1.Увод 2.Стандарти за калкулиране 3.Системи за калкулиране 4.Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите в спомагателните дейности. 5.Заключение за студенти...
ivan40
2 2
Проблеми в счетоводното отчитане на разходите за селскостопанска дейност и калкулиране от тях себестойност от продукцията
13 стр.

Проблеми в счетоводното отчитане на разходите за селскостопанска дейност и калкулиране от тях себестойност от продукцията

Организацията на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите за основната дейност е продиктувано единствено от съображения за удовлетворяване на вътрешните за предприятието информационни потребности. В тази връзка възниква и потребността...
ivan40
4 0
Себестойност на продукцията и услугите същност видове място в мениджмънта
6 стр.

Себестойност на продукцията и услугите – същност, видове, място в мениджмънта

Себестойността е паричен израз на разходите за производството и реализацията на продукцията. В себестойността на продукцията се включват разходите на фирмата за материали, суровини, горива, енергия, амортизационни отчисления, работна заплата, разходи...
lubega
21 0
Себестойност на продукцията
13 стр.

Себестойност на продукцията

Себестойността на продукцията е стойностна категория, която е свързана със стоковия характер на производството. Тя изразява в парична форма всички разходи, които извършва предприятието при производството и реализацията на продукцията- постоянни...
cblock
4 0
Отчитане на разходите за дейностите калкулиране себестойност на продукцията
4 стр.

Отчитане на разходите за дейностите калкулиране себестойност на продукцията

Класификация на р/дите- в процеса на осъществяване на стоп. дейности възникват разл. р/ди на жив и овеществен труд. Изпъл. на задачите във връзка с правилното и точното им отч. е свързано с иком. ...
mOn
13 0
Разходи приходи себестойност и рентабилност
16 стр.

Разходи, приходи, себестойност и рентабилност

В условията на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът и оцеляването на всяка стопанска единица зависи преди всичко от ефективността на нейната производствено – стопанска дейност – от печалбата.
dannyboy
0 0
Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието
64 стр.

Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство. Обект на изследване са разходите за дейността и калкулирането на...
gecata_maina
79 2