Агроекология
29 стр.

Агроекология

Понятие за агроекология. Обща характеристика на агроекосистемите.Растителни екотипове, съобразно тяхната адаптация към култивиране.Биологични ритми. Фенлогично развитие на растенията...
ndoe
21 0
Овощарство
29 стр.

Овощарство

Овощарството като подотрасъл на растениевъдството. Стопанско значение. Особености на овощните растения. Доходност. Основни проблеми и перспективи за развитие...
loli
10 1
Бизнес план на фирма Дизайн офис М-91мандра Свежест управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането
28 стр.

"Бизнес план на фирма "Дизайн – офис М-91"мандра "Свежест", управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането"

В съвременните условия на глобализация и интернационализация на бизнеса, ускорено развитие на технологичните нововъведения, ограниченост на ресурсите и динамичност в промените на окръжаващата среда, в която организации и фирми развиват дейностите си...
messi
17 1
СТРАТЕГИЯ За развитие на Биоикономика в област Стара Загора
28 стр. очаква одобрение

СТРАТЕГИЯ За развитие на Биоикономика в област Стара Загора

Основна задача на биоикономиката е постигането на устойчиво развитие в аграрния сектор, горското стопанство, промишлеността, енергетиката, подобряване на пазарната реализация, повишаването на трудовата заетост на населението, увеличаване конкурентноспособ
messi
0 0
Печалба и рентабилност
28 стр.

Печалба и рентабилност

Един от основните проблеми на съвременното цивилизовано общество е опазването на околната среда и осигуряването на устойчиво развитие. Това е естествен резултат от осъзнатата в крайна сметка от цялото човечество необходимост...
cblock
0 2