ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ
223 стр.

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ

ЕЛЕКТРОХИМИЯТА се отнася към областта от знания за взаимното превръщане на химическата и електрическа видове енергия и за използването на тези преобразувания. Електрохимическите процеси намират широко приложение в днешно време в различни области на съврем
mastarala
3 1
Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания
216 стр.

Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания

Уеб базирано приложение, написано на PHP, базата данни е на MySQL. Програмата позволява въвеждане информация за издания, клиенти, издатели, поръчки от клиенти и към издатели.
nerven
6 0
Диагностика на отклоненията в психическото развитие
153 стр.

Диагностика на отклоненията в психическото развитие

Психодиагностиката може да се разглежда като синтезирана научно-приложна дейност за измерване и установяване на психичните качества и свойства на индивида. Тя има значителен обсег на приложение и съвсем не се изчерпва м
dost_2015
4 0
Инверторна система за управление на асинхронен двигател
122 стр.

Инверторна система за управление на асинхронен двигател

В електрозадвижването на промишлените уредби намират най-широко приложение двигателите за постоянен ток с независимо, смесено и последователно възбуждане, а така също асинхронните и синхронните двигатели за променлив ток...
dannyboy
25 1
Счетоводството като теория и практика
110 стр.

Счетоводството като теория и практика

Методологически основи, сфера на приложение, нормативна регламентация. Организация на текущото и периодичното отчитане. Годишен финансов отчет на предприятието - качествени характеристики, изисквания, елементи, информационни връзки, ред за изготвяне...
ndoe
0 0
Теория на алгоритмите и оптимизация
107 стр.

Теория на алгоритмите и оптимизация

Ние очертахме основните методи за проектиране и анализ на алгоритми, които са намерили приложение в манипулиране на отделни обекти като списъци, масиви, сетове,графи и геометрични обекти като точки, линии и полигони.
messi
2 0
БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ 1918 1939
103 стр.

БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ (1918 – 1939)

Двадесети век е наситен с дълбоки и интензивни изменения, които намират приложение във всички области на живота. Промените следват една след друга.
messi
1 0
Проектиране изграждане и администриране на сървъри в LAN
101 стр.

Проектиране, изграждане и администриране на сървъри в LAN

Kомпютърните технологии намират приложение в почти всички сфери от реалния живот. Tова се дължи на все по-големите и по-прецизни изисквания към обрабoтката, съхраняването и достъпа до информацията...
lubega
8 0
Информационни системи в административната дейност
94 стр.

Информационни системи в административната дейност

Интернет е най-мощното приложение, добре познато и свързващо милиони мрежи по цял свят и е достъпно посредством доставчик (isp), който осигурява ip адрес, като работи с телекомуникационни фирми за доставка на линии...
Simonsita
9 2