Перспективи пред допълнителното здравно осигуряване в България
42 стр.

Перспективи пред допълнителното здравно осигуряване в България

Актуалността на дисертационния труд се определя от обективната необходимост за повишаване ефективността на здравното осигуряване чрез диверсифициране на източниците на финансиране, гарантиране на по-добра надеждност и устойчивост в синхрон...
gecata_maina
0 0
Сравнителен анализ на системите за социално осигуряване на България Чили и Ирландия
39 стр.

Сравнителен анализ на системите за социално осигуряване на България, Чили и Ирландия

Социалното осигуряване възниква в нашата страна в края на миналия век след Освобождението от турско робство. Условно, развитието на осигурителните системи у нас преминава през три основни етапа...
messi
0 0
Същност и значение на стопанската логистика
39 стр.

Същност и значение на стопанската логистика

Първата е осигуряване на високо ниво на обслужване на клиентите, което е ясно посочено в дефиницията на логистиката, дадена от сул на Сащ. В контекста на логистиката, това означава осигуряване на условия на доставка по отношение...
admin
22 3
Методика на регистрация чрез анкети и интервюта
37 стр.

Методика на регистрация чрез анкети и интервюта

При набирането на индивидуална първична информация, попълване на въпроскик, регистрация на данни главан проблем е този за достоверността. За осигуряване на достоверността е предназначена методика на регистрацията...
silviQ
0 0
Информационно осигуряване на процеси
36 стр.

Информационно осигуряване на процеси

Самото понятие информация и начините за нейното представяне и използване, са многостранни и противоречиви, което прави трудно определянето му. Информацията в различните й аспекти е предмет на изучаване и изследване на много дициплини, които дават...
the_magicer
0 0
Управление на качеството
36 стр.

Управление на качеството

Качеството като обществено явление. Обектът дава информация за същността и структурата на качеството, за формирането, оценката, за стандиртизационното осигуряване, за сертификационното осигуряване на качеството....
silviQ
35 3
Информационно осигуряване на процеси
36 стр.

Информационно осигуряване на процеси

При определянето на информацията се следват различни подходи от различни гледни точки. Във философията се разглежда най-общия смисъл на информацията и отношението й към другите философски категории.
messi
0 0