Екологичните проблеми на община Стражица
25 стр.

Екологичните проблеми на община Стражица

Община Стражица е изработила и е приела програма за опазване на околната среда, която има ролята на водещ документ в областта на опазването на околната среда на местно ниво. Нейното предназначение е да съдейства за реализиране на законовите изисквания...
the_magicer
2 0
Легални дефиниции на някои основни понятия в екологичното право
5 стр.

Легални дефиниции на някои основни понятия в екологичното право

Основни легални дефиниции се съдържат в Допълнителните разпоредби, параграф 1 на Закона за опазване на околната среда, както и в някои специални закони като Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за биологичното разнообразие
silviQ
10 0
Анализ на структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда през 2010г по направления за водните ресурси
8 стр.

Анализ на структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда през 2010г. по направления за водните ресурси

Целта на курсовата работа е да се направи статистически анализ на структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по направление за водните ресурси за разглеждания период...
nerven
15 2
От опазване на околната среда към устойчиво развитие
10 стр.

От опазване на околната среда към устойчиво развитие

Политиката на ЕС за околната среда се основава на убеждението, че строгите екологични норми стимулират иновациите и бизнеса. Основният стълб на екологичните проекти на Европейския съюз (ЕС) е Програмата за действие...
dannyboy
0 0
Опазване от замърсяване с отпадъци
8 стр.

Опазване от замърсяване с отпадъци

Безотпадъчна технология – метод за произвосдтво на продукция с най-рационално използване на суровини и енергия, който позволява да се намалят емисиите на замърсителите в околната среда и отпадъците, които се получават при производството и използването...
silviQ
2 0