Ролята на неправителствените организации НПО в туризма за стратегическото развитие на туризма в България по примера на БАСЕТ
12 стр.

Ролята на неправителствените организации (НПО) в туризма за стратегическото развитие на туризма в България, по примера на БАСЕТ

Благодарение на своите природни и културни забележителности, България има възможността да развива селски, културен и еко-туризъм. Това би привлекло вниманието както на чуждестранните, така и на българските туристи...
lubega
0 0
Велико Търново средище на културен туризъм
83 стр.

Велико Търново – средище на културен туризъм

Мястото на културата в модерното общество е предмет на непрестанни разисквания и дискусии, което от една страна обуславя актуалността на разглежданата проблематика, а от друга безспорно налага изясняването на нейната същност и ролята й...
gecata_maina
0 1
Проблеми на културния туризъм
15 стр.

Проблеми на културния туризъм

В настоящия доклад е направен опит на база някои нови социологичеки изследвания и актуални данни от Държавната Агенция по туризма да се изяснят основни факторни зависимости при ползването на оферти от сектора на т.н. "културен туризъм" в Българи
gecata_maina
2 1
Културен туризъм в селища с уникални природни исторически и архитектурни забележителности Боянската църква
74 стр.

Културен туризъм в селища с уникални природни, исторически и архитектурни забележителности (Боянската църква)

Настоящата дипломна работа има за цел да представи маркетингово проучване на избран туристически обект (в случая Боянската църква), като място за развитие на културен туризъм в България....
daniche90
0 0
Регионална география на туристическите дестинации
11 стр.

Регионална география на туристическите дестинации

Международният туризъм продължава да е най-приложимото средство за културен обмен. Той дава достъп до традициите и атмосферата от миналото, до ценностите и особеностите на съвременния бит в туристическата дестинация...
silviQ
0 1
Културен туризъм в селища с уникални природни исторически и архитектурни забележителности Боянската църква
74 стр.

Културен туризъм в селища с уникални природни, исторически и архитектурни забележителности (Боянската църква)

За съвременното развитие на икономиката в условията на глобализация и засилващи се интеграционни процеси е характерно не толкова развитието на обособени отрасли, колкото функционирането на различни междуотраслови комплекси.
messi
0 0
Стратегия за развитие на туристически продукт Великолепието на армира
84 стр.

Стратегия за развитие на туристически продукт "Великолепието на армира"

Основната цел в развитието на културния туризъм трябва е насочена към създаване и за развитие на търговски марки, маршрути, програми и туристически пакети, свързани с развитието на продукта “великолепието на армира” в частта културен...
admin
5 0