Собствен капитал на предприятие
57 стр.

Собствен капитал на предприятие

Капиталът – и като понятие, и като категория – е обект на различна интерпретация. Много видни икономисти в миналото, и сега дори, разсъждават върху него, изказват своите мисли, дават различни определения. Но едно е сигурно – не всички блага съставляват...
ndoe
1 0
Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки
54 стр.

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки

Законът за кредитните институции определя банката като "акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск...
nerven
0 0
Собствен капитал на банките и неговото счетоводно отчитане
53 стр.

Собствен капитал на банките и неговото счетоводно отчитане

Счетоводството е информационна система, която изпълнява важна роля в съвременните икономически условия. Нейното функциониране е пряко свързано с предоставянето на точна, актуална и полезна информажия за протичащите икономически процеси...
ivan40
0 0
Индивидуален човешки капитал
52 стр.

Индивидуален човешки капитал

През последните години все повече се утвърждава разбирането, че хората са най-голямото богатство, най-значимият капитал на една страна и за всяка организация. Възможностите, които те притежават за труд, предопределят материалното и духовно развитие на...
gecata_maina
3 1
Счетоводни аспекти на привлечения капитал в търговските банки по сметки на физически лица
48 стр.

Счетоводни аспекти на привлечения капитал в търговските банки по сметки на физически лица

Създаването на банките е свързано с появата на стоково-паричните отношения. Банковата система непрекъснато се развива и усъвършенства. Независимо от това най-общо може да се каже, че те осъществяват специфична и своеобразна търговска дейност...
mOn
3 0
Рисков капитал
47 стр.

Рисков капитал

Навсякъде по света се появяват нови пазари в областта на информацията, защитата на околната среда, биотехнологиите, генното инженерство. Разширява се търсенето на нови продукти и услуги. Способността за иновативно задоволяване на тези нови...
dannyboy
0 0
Определяне на справедливата стойност цена на компанията като цяло на собствения капитал и на една обикновена акция на примера на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ- София
45 стр.
Финансиране с рисков капитал на мсп и развитие на пазара за рисков капитал в България
43 стр.

Финансиране с рисков капитал на мсп и развитие на пазара за рисков капитал в България

Най- популярните видове финансиране с дялово участие са: финансиране със собствени средства, бизнес ангели и компании за рисков капитал всеки от тези три начина за финансиране ще бъде подробно изяснен по- долу....
admin
17 1
Използване на рисков капитал при финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите
40 стр.

Използване на рисков капитал при финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите

Обектът на настоящата курсова работа е финансирането с рисков капитал, неговата същност, видове, предимства и недостатъци, източници, стратегии. Предметът на работата е развитието на фирма "Eastisoft", която е била финансирана с рисков капитал.
nezabravima
7 1