Примерен казус по счетоводство
35 стр.

Примерен казус по счетоводство

С извършените значими промени в счетоводното законодателство от 1.01.2002 година и приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/, действащ за периода 1.01–31.12 2002г., пред предприятията възникват различни сложни въпроси и казуси...
emoto_92
19 1
Казус по счетоводство
6 стр.

Казус по счетоводство

1. Д а се определи амортизационната квота за първата година на всеки актив. 2. Да се изчисли месечната амортизационна квота за първата година. 3. Да се отрази разхода за амортизация / месечна / като разходи по икономически елементи и видове дейности....
gecata_maina
5 0
Казус по икономика на труда
8 стр.

Казус по икономика на труда

Условието на конкретен казус. Американската фирма “Идеал стандарт” град Севлиево, собственост на Американски консорциум “Американ стандарт” изгражда в града собствени четири производствени бази за производство вна санитарна керамик
ndoe
0 0
Основи на правото
2 стр.

Основи на правото

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
Simonsita
7 0
Казус по управление на проекти
14 стр.

Казус по управление на проекти

Дефиниране на проблема. Цел: подготовка и представяне в предварително зададен срок на прототип по проект “Балкан”. Проблем: невъзможност за изготвяне и реализиране на проекта в срок, лоша организационна структура на управленския...
daniche90
0 0
Маркетинг кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация
20 стр.

Маркетинг кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация

Маркетингът в туризма и съответните кампании са дейности по привличане на туристи към дестинацията. В случая с разглеждания казус, това е кампания, изпълнявана от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по ОП "Регионално развитие&
gecata_maina
0 1