Застраховане на имущество в застрахователно дружество
89 стр.

Застраховане на имущество в застрахователно дружество

Като икономическа категория застраховането има общо- икономическо и специфично социално-икономическо съдържание. Общоикономическото му съдържание се определя от основните принципи на общественото производство като условие за съществуване на...
lubega
5 1
Счетоводно отчитане на инвестициите в съучастия
85 стр.

Счетоводно отчитане на инвестициите в съучастия

Инвестициите в съучастия са съществена съставка на дългосрочните финансови активи. Тяхната същност е в участието на предприятието в капиталите на други предприятия, като инвестира дълготрайно в тях имущество....
messi
4 2
Активни методи за енергийна ефективност на архитектурните обекти
42 стр.

Активни методи за енергийна ефективност на архитектурните обекти

Основна функция на сградите е осигуряване на защита от атмосферните влияния на обитателите и тяхното имущество. Днес към тях поставяме все по-големи изисквания - функционалност, ергономичност, оптимален микроклимат - температура, влажност и свежест на...
ivan40
12 2
Обекти на счетоводството
37 стр.

Обекти на счетоводството

Имущество на предприятието – съвкупност от средства по конкретен състав (активи) в. т. ч. машини, съоръжения, стоки, пари и др. и източници на тяхното формиране – собствен капитал и пасиви (задължения)...
cblock
15 0
СОЦИАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВО В ПОЖАРНАТА КОМАНДА
34 стр.

СОЦИАЛНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВО В ПОЖАРНАТА КОМАНДА

Дейността на пожарникарите/ да опазят имущество, да спасят хора при пожари, бедствия и аварии/ има колективен характер, протича и се подготвя в присъствието на други хора и с тяхното участие и представлява колектив със своите психологически особености, в
cblock
0 0
Ликвидация на щети при застраховка на имущество
22 стр.

Ликвидация на щети при застраховка на имущество

При настъпване на застрахователно събитие и след оценката на загубите, причинени от реализацията на застрахователното събитие, застрахователят е длъжен да заплати обезщетение на застрахования.
emoto_92
5 0
Компетентни органи по установяване на конфликт на интереси Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество органи по избора и назначаването инспекторати
18 стр.

Компетентни органи по установяване на конфликт на интереси: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; органи по избора и назначаването; инспекторати

Конфликтът на интереси е материя, която е законово регламентирана в България с влизане в сила на 1.01.2009 г. на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/.
messi
0 1
Индивидуални субекти на правото
15 стр.

Индивидуални субекти на правото

Юридическите лица могат да бъдат страни по граждански и други правоотношения. Те имат имущество и извършват правни действия чрез физически лица. Тяхната дейност е насочена към задоволяване на потребности на определени физически лица или обществото като...
aronn
0 0