Глобалната криза
28 стр.

Глобалната криза

В хода на глобалната криза България се оказа под негативното й въздействие непряко и въпреки наличието на собствена икономическа динамика с постигнатите високи темпове на икономически растеж от началото на настоящото десетилетие...
ivan40
0 0
Икономическа глобализация и мястото на България в нея
21 стр.

Икономическа глобализация и мястото на България в нея

Сложносността на процеса на глобализация, наличието на противоречиви данни и преди всичко различните методологии и социални философии водят до красноречиви парадигми на отразяване на съществуващите тенденции на глобална промяна...
silviQ
6 2
Фактори за осъществяване на предприемаческа иновативна дейност на примера на Монбат АД грМонтана
60 стр.

Фактори за осъществяване на предприемаческа иновативна дейност /на примера на Монбат АД– гр.Монтана/

Перспективите за развитие на България са свързани с формирането на иновативна икономическа система, която е предназначена да увеличи иновативната активност на икономическите субекти.
messi
0 0
Политика на Българска народна банка в условията на световна финансова и икономическа криза
21 стр.

Политика на Българска народна банка в условията на световна финансова и икономическа криза

Глобалната финансова криза все още намира ограничено отражение върху показателите за българия. след фалита на Lehman brothers и развитията в сащ и някои страни от еврозоната обаче има индикации за засилване на косвените ефекти от глобалната криза върху...
daniche90
0 0
Възможности за развитие на земеделието
12 стр.

Възможности за развитие на земеделието

В предприсъединителния период на България към ЕС , селското топанство се намира в незадоволително състояние. След 1990г. земеделието претърпя пълна социално-икономическа и технологична трансформация...
nezabravima
2 1
Общоевропейски политики и приоритети при регионалното развитие
24 стр.

„Общоевропейски политики и приоритети при регионалното развитие

От 1 януари 2007г. Република България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС). Основна цел на ЕС като просперираща икономическа общност е Европа да се превърне в най-конкурентоспособната сила в света. Основните опорни точки на ...
admin
9 0
Политиките на правителството на Иван Костов за излизане от кризата 96-97 година
109 стр.

Политиките на правителството на Иван Костов за излизане от кризата 96-97 година

Икономическото развитие на България преминава през два основни периода на промени и на преход от планова към пазарна икономика. При анализирането на общата икономическа постановка, ролята на правителствата за икономическото регулиране и развитие...
aronn
0 0
ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА В УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
21 стр.

„ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА В УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА”

Глобалната финансова криза все още намира ограничено отражение върху показателите за България. След фалита на Lehman Brothers и развитията в САЩ и някои страни от еврозоната обаче има индикации за засилване на косвените ефекти от глобалната криза върху бъ
messi
0 0
Външна търговия на България в периода 2000-2006г
14 стр.

Външна търговия на България в периода 2000-2006г.

Живеем в един динамичен и сложен свят, в който съществена реалност са международните икономически отношения. Свят на икономическа взаимозависимост и обвързаност между страните, на отворени икономики....
mOn
2 1