Език реч и речева дейност Езикът като знакова система
39 стр.

Език, реч и речева дейност. Езикът като знакова система.

Езикът е знакова система, която се материализира в речта. Езиковите знаци се и се осъществяват речев поток. Речев поток – термин, метафора за протичащите една след друга в процеса на говорене и писане думи...
nerven
47 1
Език реч дискурс
4 стр.

Език, реч, дискурс

Във всекидневното говорене думите език и реч, а напоследък и дискурс се използват като синоними, без да се прави съществена разлика между тях. В науката за езика обаче за тези думи, в качеството им на специализирани лингвистични термини....
ndoe
5 2
Езикова система
8 стр.

Езикова система

Българският език, както и всички останали езици, е система със свой строеж. Езикът е една от най-сложните и съвършени естествени системи. Българският език се изгражда от звукове, морфеми, думи и изречения, които наричаме езикови единици...
dannyboy
10 0
Екран на Word Настройка на екрана и ленти с менюта и инструменти
33 стр.

Екран на Word. Настройка на екрана и ленти с менюта и инструменти

Microsoft Word XP е изключително мощна текстообработваща програма с общо предназначение, която се използва за да се създадат основни документи от всякакъв тип - меморан- думи, писма, факсове, доклади, договори, резюмета, ръководства...
mOn
6 0
Емпирично изследване на национални ценностни модели в рекламата
11 стр.

Емпирично изследване на национални ценностни модели в рекламата

Регистрират се рекламни заглавия по наблюдаваната тема за ценностни модели. Търси се присъствието на ключови думи, свързани с национални модели на българина. Регистрират се рекламни заглавия по семантичен аспект.
messi
0 0
Етика
116 стр.

Етика

Като че ли предлаганата на читателя книга, съдържаща девет лекции, посветени на възлови концепции от история на етиката, не се нуждае от специални въвеждащи думи. Защото въведението има най-вече за задача да даде първоначална представа за предмета на...
ivan40
4 3
Етични принципи и правила в рекламата и връзките с обществеността
82 стр.

Етични принципи и правила в рекламата и връзките с обществеността

Етични аспекти на дефинициите за ПР: думи и изрази в определенията за ПР, чрез които се посочва дали и какво отношение към доброто и злото има, или може да има практикуването на ПР...
emoto_92
0 1