Икономически растеж на България за периода 2005-2009 г
33 стр.

Икономически растеж на България за периода 2005-2009 г.

България е пълноправен член на Европейския съюз. като такъв е длъжна да се стреми към достигане стандарта на живот в развитите страни от ЕС, да се стреми към уравновесяване на основните параметри в икономиката - намаляване на безработицата....
admin
25 1
Състояние на трудовия пазар на България тенденции и проблеми с безработицата и търсенето на квалифицирана работна ръка
8 стр.

Състояние на трудовия пазар на България – тенденции и проблеми с безработицата и търсенето на квалифицирана работна ръка

Състоянието на трудовия пазар в България непосредствено преди и след приемането на Бългория в Европейския съюз.
ivan40
0 0
Системи за осигуряване при безработица - основни тенденции на развитието
16 стр.

Системи за осигуряване при безработица - основни тенденции на развитието

Безработицата, заедно с бедността, се наложи като един от най-тежките социални проблеми, с които се сблъскаха постсоциалистическите страни в периода на преход към пазарна икономика. Тежестта и сложността на проблема се определят преди всичко от...
mOn
1 1
Безработица Причини за безработицата в България Мерки за преодоляване на безработицата от страна на правителството
18 стр.

Безработица. Причини за безработицата в България. Мерки за преодоляване на безработицата от страна на правителството.

Безработицата е икономически и социален феномен, типичен за пазарната икономика на развитите страни, изразяващ несъответствия в търсенето и предлагането на труд на пазара на труда...
ivan40
3 0
Управленски подходи на социалната работа с безработниОсновни положения на правилника за прилагане Закона за насърчаване на заетостта
39 стр.

Управленски подходи на социалната работа с безработни.Основни положения на правилника за прилагане Закона за насърчаване на заетостта

Безработицата е основна характеристика на съвременните индустриални общества, в които икономиката реагира на промените в производството и потреблението чрез динамиката на предлагането и търсенето...
mOn
0 0