Генераторен режим на асинхронна машина със самовъзбуждане
5 стр.

Генераторен режим на асинхронна машина със самовъзбуждане

Целта на изследването е снемане процеса на самовъзбуждане, характеристиката на празен ход (ХПХ), външните и работните характеристики на трифазен асинхронен генератор в автономен режим.
ndoe
72 2
Електрогенерираща система с асинхронен генератор и особености на управлението
65 стр.

Електрогенерираща система с асинхронен генератор и особености на управлението

Възобновяемата енергия е общото наименование на редица енергийни запаси, с които човек разполага на земята. През последните години на научна и технологична революция много повече усилия бяха посветени на добива и използването на невъзстановимите....
admin
39 3
Трифазен асинхронен двигател снемане на работни характеристики
3 стр.

Трифазен асинхронен двигател, снемане на работни характеристики

Принцип на действие на асинхронния двигател базира на електромагнитната индукция. За осъществяването й са необходими магнитно поле и проводник поставен в това поле, по който протича ток. При протичането на ток през трифазната....
admin
55 0
Компютърна симулация на еднофазно-трифазно циклоконверторно електрозадвижване
65 стр.

Компютърна симулация на еднофазно-трифазно циклоконверторно електрозадвижване

С програмният продукт MATLAB е реализирана симулация на електрозадвижваща система базирана на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор, непосредствен преобразувател на честота от циклоконверторен тип с кондензатор във веригата на преобразувателя....
silviQ
13 0
Инверторна система за управление на асинхронен двигател
122 стр.

Инверторна система за управление на асинхронен двигател

В електрозадвижването на промишлените уредби намират най-широко приложение двигателите за постоянен ток с независимо, смесено и последователно възбуждане, а така също асинхронните и синхронните двигатели за променлив ток...
dannyboy
25 1
Асинхронен последователен интерфейс RS-232-C Характеристики и приложение Схеми на свързване
4 стр.

Асинхронен последователен интерфейс RS-232-C. Характеристики и приложение. Схеми на свързване

Тема 1: Асинхронен последователен интерфейс RS-232-C. Характеристики и приложение. Схеми на свързване Тема 2: Асинхронен последователен интерфейс RS-232-C. Характеристики и приложение...
legolas
10 0
Постоянно токов и Асинхронен двигател
1 стр.

Постоянно токов и Асинхронен двигател

Асинхронен двигател – АД са основни преобразуватели на електрическа енергия в механична. Предимствата на АД са относително простата и евтина конструкция, голямата експлоатационна надежност, минималното обслужване, високият к.п.д....
respekt
28 3