Анкетен метод
5 стр.

Анкетен метод

Анкетата е един от най-старите начини за осведомяване чрез писмено разпитване, при която изследваните лица отговарят на писмено поставени въпроси и отговори, подредени във въпросник (анкетна карта) за набиране на първична емпирична информация...
ndoe
34 1
Анкетна карта относно правното съзнание на българина
8 стр.

Анкетна карта относно правното съзнание на българина

Настоящата анкета цели да установи какви са нагласите и очакванията на българина по отношение на правната система и до каква степен неговото правно съзнание е интегрирало съответните норми...
mOn
34 2
Представи на българина към здравословния начин на живот и нагласи към такъв жизнен стил
18 стр.

Представи на българина към здравословния начин на живот и нагласи към такъв жизнен стил

Семестриален проект по Икономическа Социология с разработени анкетна карта, инструкция за анкетъора и програма за обработка на информацията...
nerven
8 2