Линейна алгебра и аналитична геометрия ЛААГ
7 стр.

Линейна алгебра и аналитична геометрия (ЛААГ)

1.Вектори.Линейна зависимост.Базис. 2 . Определение за матрици. 3.Действия с матрици. 4.Ранг на матрица. Обратна матрица. 5.Матрични уравнения. 6.Метод на Гаус-Жордан за реш. на системни линейни уравнения. 7 . Детерминанти и др.
loli
328 9
Методи на аналитична дейност
5 стр.

Методи на аналитична дейност

Метод на сравнителен анализ – възможността да се изрази характеристиката на даден обект, явление, процес чрез други еднородни явления. От математическите методи най-разпространен е: метод на средно-аритметичната величина, който е еднозначен...
nerven
11 2
Курсова работа по Основи на управлението
20 стр.

Курсова работа по Основи на управлението

Ръководене в управлението на стопанската организация. Аналитична част. Общи сведения за стопанската организация. Вътрешна среда на стопанската организация. Външна среда на стопанската организация...
dannyboy
0 0
Химични методи на качествения анализ Аналитична реакция чувствителност и специфичност Сух предварителен анализ и мокър анализ Системен и дробен анализ
3 стр.

Химични методи на качествения анализ. Аналитична реакция – чувствителност и специфичност. Сух (предварителен) анализ и мокър анализ. Системен и дробен анализ.

Основен въпрос, на който трябва да даде отговор на едно качествено аналитично изследване е какво представлява от химична гледна точка изследвания образец, т.е. от какви компоненти е съставен....
dannyboy
59 0