Икономически анализ и оценка на пистолети по метода разходи-ползи
33 стр.

Икономически анализ и оценка на пистолети по метода „разходи-ползи”

Поради спецификата на сектора за сигурност и отбрана и ограничените ресурси, с които разполага държавата ни, е необходимо решенията за закупуване на скъпо струващо въоръжение да се вземат само след предварително направен обстоен анализ...
admin
18 6
Методи и модели за диагностичен и прогностичен счетоводен анализ на корпорацията
36 стр.

Методи и модели за диагностичен и прогностичен счетоводен анализ на корпорацията

Счетоводната наука се нуждае от изследване на възможностите за утвърждаване на научно обоснована методология на диагностичния и прогностичния счетоводен анализ...
aronn
0 0
Анализ на ликвидността Коефициент на обща ликвидност
9 стр.

Анализ на ликвидността. Коефициент на обща ликвидност

Под ликвидност следва да са разбира способността на предприятието да обслужва текущите си задължения (плащания) към кредиторите с разполагаемите краткосрочни активи...
nezabravima
2 0
Семестриален казус по теория на финансите
17 стр.

Семестриален казус по теория на финансите

Анализ на динамиката на БВП и неговите компоненти. Един от основните елементи при съставянето на бюджета за всяка отделна година е макрорамката, тъй като спрямо нея би трябвало да се определят и всички стойности на приходите и разходите в него...
emoto_92
174 4