Настъплението на китайските смартфони
7 стр.

Настъплението на китайските смартфони

Днес смартфоните са нещо, с което не можем да се разделим в ежедневието си, като сме заменили всички алтернативни устройства и сме ги обединили в едно – смартфон или казано по друг начин "умен телефон"...
the_magicer
0 0
Алтернативни стратегии националната сигурност
22 стр.

Алтернативни стратегии националната сигурност

Алтернативни стратегии: изолация, неутралитет, съюз. Интегриране на националната сигурност в международната; равнища – комплекс за сигурност, общност за сигурност, колективна сигурност, съюз, обща сигурност...
rusev02
0 0
Икономическа организация на обществото
5 стр.

Икономическа организация на обществото

Форми на икономическа организация на обществото-натурално и стоково стопанство.иконом.система;основен икономически проблем;потребности, блага, ресурси;алтернативни разходи, икономическа ефективност;граница на производствените възможности...
loli
0 0
Етапи на процеса на изработване на управленски решения
10 стр.

Етапи на процеса на изработване на управленски решения

Взимането на решения не е някаква точно определена процедурата е процес от следващи един след друг етапи. В повечето от случаите се преминава през няколко етапа, които позволяват на мениджърите да обмислят добре проблема и да разработят алтернативни...
loli
0 0
Отчитане на разчетите с бюджета
15 стр.

Отчитане на разчетите с бюджета

Задължения на предприятието към местните и републиканския бюджет- задължения по ЗДДФЛ, ЗМДТ. Закон за корпоративното подоходно облагане (данък върху печалбата; данъци, удържани при източника); алтернативни данъци по ЗКПО, ЗДДС...
rusev02
0 0
Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността Защитено жилище
9 стр.

Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността –"Защитено жилище"

Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността –"Защитено жилище" и социално, психологическо и професионално консултиране от екип на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в риск.
mOn
0 0
Избор на местоположение на стартиращ бизнес
4 стр.

Избор на местоположение на стартиращ бизнес

Лекцията съдържа следните компоненти: Значение на местоположението; Основни проблеми; Избор на локация като серия от решения; Местоположения, които трябва да избягваме; Оценка на алтернативни местоположения в табличен вид...
daniche90
0 0