Възможности за подобряване на околната среда в община Велико Търново и подходи за нейното опазване
6 стр.

Възможности за подобряване на околната среда в община Велико Търново и подходи за нейното опазване

Територията на Община Велико Търново попада към конфликтните екологично-проблемни територии. Характерно за тях е, че сумираното замърсяване от твърди, течни и газообразни замърсители, падащо се на единица площ достига 200 тона /кв.км годишно....
ndoe
2 1
Съвременни тенденции за опазване на околната среда в хартиената промишленост
41 стр.

Съвременни тенденции за опазване на околната среда в хартиената промишленост

Целулозната и хартиената промишленост дълго време са били считани за един главен консуматор на природни ресурси (дървесина) и енергия (изкопаеми горива, електроенергия), включително вода, и като значителен замърсител на околната среда...
gecata_maina
0 0