МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОДИТНА ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
62 стр.

„МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОДИТНА ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА”

Утвърждаването на Сметната палата като авторитетен държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства изисква по-голяма публичност и прозрачност на нейната дейност.
messi
0 0
Конспект за провеждане на държавен изпит за специалност quotСчетоводство и одитquot за образователно-квалификационна степен магистър
128 стр.

Конспект за провеждане на държавен изпит за специалност "Счетоводство и одит" (за образователно-квалификационна степен магистър)

Разработването на счетоводна политика е сериозен творчески момент от дейността на стопанските предприятия. Правилното й изграждане има съществено значение за управлението, тъй като позволява сравнимост и правилно тълкуване на отделните пера...
aronn
0 0
Одит и одиторска практика
23 стр.

Одит и одиторска практика

Терминът "одит" има латински произход- " изслушвам ". В Средновековна Европа са били малко грамотните и умеещи да пишат хора и затова първоначално под одитор се е разбирало лице, което е било длъжно да изслушва отчетите на определени д
dannyboy
0 0
Характеристика на одиторско писмо за поемане на одиторски ангажимент план и програма за одит и одиторски доклад
8 стр.

Характеристика на одиторско писмо за поемане на одиторски ангажимент, план и програма за одит и одиторски доклад

По своята същност одиторският контрол е вид контрол, който притежава специфични характеристики, различаващи го от познатите видове (вътрешен, външен, ведомствен, извънведомствен, механизиран, автоматизиран и т.н. ). Одиторският контрол е независима...
messi
20 1
Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети
46 стр.

Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети

През последните години с особена острота се налага проблемът с верността на финансовите отчети на публични предприятия, които в последствие се оказват "неверни", независимо, че са заверени от сериозни одиторски компании...
emoto_92
4 0