Българската етнология в търсене на своята научна идентичност
31 стр.

Българската етнология в търсене на своята научна идентичност

Възникването и развитието на етнологията е свързана с идеите и моралните отговорности на европейския XVIII век. Обект на нейното изследване са човекът, човешките дейности и човешките общности, тяхното възникване и формите на еволюция на обществата....
lubega
13 1
Етнологията като наука
31 стр.

Етнологията като наука

Що е етноложко познание? Интересът към другия и другостта. Колониализъм, расизъм, етноцентризъм. Терминът ethnos. Зараждане и институционализиране на науките за човека. Връзки на етнологията с други науки. Етнография, етнология, антропология...
loli
16 3