Анализ на дълготрайните активи на предприятието
26 стр.

Анализ на дълготрайните активи на предприятието

Дълготрайните активи са един от най-важните показатели за характеризиране на икономическата същност и състояние на ресурсите, а следователно и на стопанските и финансовите възможности на фирмата...
admin
11 0
Анализ на капиталовата адекватност на търговските банки кредитен риск Техники за редуциране на кредитния риск
36 стр.

Анализ на капиталовата адекватност на търговските банки – кредитен риск. Техники за редуциране на кредитния риск

Търговските банки функционират в сложна и динамична среда. Пред тях постоянно възникват проблеми от различен характер, разрешаването на които изисква наличието на огромна информация...
ivan40
47 5
Анализ на капиталовата структура в Ей Джи ХолидейсООД
13 стр.

Анализ на капиталовата структура в "Ей Джи Холидейс"ООД

По своята същност капиталът представлява паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. В практиката това понятие се свързва предимно с капиталовите дружества.
ndoe
7 1
Анализ на краткотрайните активи във връзка с обращаемостта и ликвидността
24 стр.

Анализ на краткотрайните активи във връзка с обращаемостта и ликвидността

В годишният финансов отчет трябва да се оповестят счетоводната политика за оценката на стоково - материалните запаси при тяхното отписване, включително приложените методи, възприетата база за разпределение на постоянните...
admin
7 0
Анализ на кредитния портфейл на търговската банка Кредитен риск
26 стр.

Анализ на кредитния портфейл на търговската банка. Кредитен риск

Кредитът е икономическа категория, позната още в дълбока древност. Самото му наименование произтича от латинското "credere", което означава вяра, доверие, а "creditum"- заем, дълг...
nerven
10 2
Анализ на ликвидността на банките
113 стр.

Анализ на ликвидността на банките

Проблемът за поддържането на ликвидността е един от най-важните аспекти за различните видове банки и банковата система като цяло.Проблемът за ликвидността в банковата дейност наред с този за рентабилността и капиталовата адекватност е един от...
Simonsita
14 2