Как бих използвал материалите по организационно поведение за анализ и по-добро управление на сестринския персонал
7 стр.

Как бих използвал материалите по организационно поведение за анализ и по-добро управление на сестринския персонал?

Социологията е наука за структурата на обществото (социална статика) и за законите на неговата еволюция (социална динамика)...
loli
16 2
Курсова работа по организационно поведение
10 стр.

Курсова работа по организационно поведение

Системен подход за изследване на организационното поведение. Типични проблеми на съвременните организации. Проблемите за рационалността в управлението. Масова комуникация и социален контрол...
loli
32 2
Курсова работа по организационно развитие
11 стр.

Курсова работа по организационно развитие

Пазарен анализ, SWOT анализ (силни, слаби страни, възможности и заплахи) и препоръки за промени (Комуникация, Подобряване на политиката спрямо ЧР, Въвеждане на иновации на по-ниски нива, Допускане на промени отдолу-нагоре)...
loli
14 5
Модели за организационно съвършенство
15 стр.

Модели за организационно съвършенство

Задачи; хипотези на изследването; инструментариум на изследването; обхват на изследването; приложение на модела "отвън навътре"; сканиране на външната среда на организацията...
messi
0 0
Организационно поведение
7 стр.

Организационно поведение

Социалния контрол се разглежда като един коректив на ролевото поведение в групата /чрез нормите,очакванията и ценностите/. Социалният контрол е свързан със съгласието, с принудата и с неспазването на установените ценности на съответната група...
lubega
12 0
Организационно поведение
7 стр.

Организационно поведение

Целта да се изучава тази дисциплина е да се подпомогнат повишаването на ефективността на организацията. Организацията е една система , която е съставена от много под системи върху подобряването на ефективността...
admin
48 5