16 стр.

Мониторингът е систематично и продължително / периодично събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол и вземане на решения. Целта на мониторинга е да осигури ефективно и ефикасно управление на ...
mOn
9 0
quotКонцепция за човешкия капитал и неговата еволюцияquot по книгата quotФинансово управление на човешките ресурсиquot на Андрей Захариев
6 стр.

"Концепция за човешкия капитал и неговата еволюция" по книгата "Финансово управление на човешките ресурси" на Андрей Захариев

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното...
gecata_maina
0 0
Бизнес план на фирма Дизайн офис М-91мандра Свежест управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането
28 стр.

"Бизнес план на фирма "Дизайн – офис М-91"мандра "Свежест", управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането"

В съвременните условия на глобализация и интернационализация на бизнеса, ускорено развитие на технологичните нововъведения, ограниченост на ресурсите и динамичност в промените на окръжаващата среда, в която организации и фирми развиват дейностите си...
messi
17 1
Визия мисия и стратегия за развитие на фирма Ли Ди Ер ЕООД
5 стр.

"Визия, мисия и стратегия за развитие на фирма " Ли Ди Ер" ЕООД

Изграждането на стратегия на дадена икономическа единица е дейност, която се свързва с определяне на принципи, начини и пътища за постигане на зададените цели на предприятието. Изграждането на стратегия е важна дейност във фирменото управление...
mOn
19 2
- РОЛЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕКА В 20 ВЕК КОНТРОЛЪТ КАТО ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЪТ КАТО ФУНКЦИЯ ЗА ВЛАСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
16 стр.

- РОЛЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕКА В 20 ВЕК; КОНТРОЛЪТ КАТО ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ; КОНТРОЛЪТ КАТО ФУНКЦИЯ ЗА ВЛАСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Контролното дело се заражда в Италия - първообраз на днешните контролни органи са съществувалите в древен Рим комисии към сената, които са проверявали отчетите на цензорите и квесторите, разпореждащи се с обществените ресурси...
messi
0 0
 Основни фактори за управление на бизнес иновациите в Новотел Пловдив
45 стр. очаква одобрение

: Основни фактори за управление на бизнес иновациите в Новотел Пловдив

Знанието, въплътено в продуктови, технологични и организационни иновации, отдавна е признато за важен фактор за икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт.
messi
0 0