Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ век
5 стр.

Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението. Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ век.

В материала се описва историко-културните особености на българското книгоиздаване преди и след Освобождението, както и книгоиздаванвто и масовите комуникации днес. Описаните са първите печатници, издатели и издателства....
ndoe
0 3
Понятия в теорията на масовата комуникация
7 стр.

Понятия в теорията на масовата комуникация

Най-общо комуникацията се определя като обмен на знакови структури, чрез които се пораждат смисли. Единици на комуникацията са цялостните езикови и всякакви други знакови комплекси (текстове), които всеки път биват създавани, предавани, получавани...
aronn
0 2
Писмена и устна комуникация
4 стр.

Писмена и устна комуникация

Комуникацията е процес, при който хората обменят информация и споделят нейния смисъл. Тя е както наука, така и изкуство, защото се изискват определени умения за ефективно общуване.
ndoe
8 2
Видове имидж в публичната комуникация
43 стр.

Видове имидж в публичната комуникация

През последните няколко години бяха направени значителни крачки за модернизация на далекосъобщителната мрежа в България. Това стана възможно поради приоритетната роля на телекомуникациите за развитие на националната икономика в новите условия...
lubega
3 1
Писмена комуникация
27 стр.

Писмена комуникация

Организациите достигнат целите си чрез ефективен обмен на информация. Ако хората не умеят да обменят информация по между си, те не могат да работят съвместно, както и да формулират цели и съвместно да ги постигат...
ivan40
6 1
Съвременни теории за невербалната комуникация
16 стр.

Съвременни теории за невербалната комуникация

Материалът представя същността на невербалната комуникация,движенията и сигналите на езика на тялото - поза, мимика, жестове, разстояние между участниците в общуването и вокализация....
cblock
0 1