Съдебна система на Европейския съюз
13 стр.

"Съдебна система на Европейския съюз"

Европейския съюз (ЕС) е основан на принципите на правовата държава и се нуждае от автономна съдебна власт, годна да осигури спазването на общностното право от страна на държавните - членки, общностните институции и частните физически и юридически лица...
lubega
2 2
Актуални проблеми на корпоративната сигурност
20 стр.

Актуални проблеми на корпоративната сигурност

Двете лица на корпоративната сигурност са работа с външни институции и строг вътрешен контрол. Финансово-кредитна къща "ХИТ"- е не банкова институция, която се занимава с отпускане на малки и бързи кредити на физически лица и застраховане...
ndoe
12 4
Анализ и оценка на доходността и риска на финансовите активи
71 стр.

Анализ и оценка на доходността и риска на финансовите активи

Косвеният начин на движение на финансови ресурси се осъществява чрез посредничеството на банки, други специализирани финансови институции и лица, действуващи от свое име и за своя сметка...
ivan40
17 1
Аутсорсингът в публичната сфера
9 стр.

Аутсорсингът в публичната сфера

Обект на изследване в настоящия доклад е публичният сектор, който представлява система от държавни и общински институции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчно облагане, произвеждат и предлагат публични блага...
nerven
0 2
Базелски стандарти за капиталова адекватност и основни изисквания на наредба 8 на БНБ
21 стр.

Базелски стандарти за капиталова адекватност и основни изисквания на наредба №8 на БНБ

Банковата система играе централна роля в извършването на плащанията, мобилизирането и разпределението на спестяванията. Ефективният надзор над банковите институции е съществен компонент на силната икономическа среда...
lubega
0 0
Банки и системи за разплащания
14 стр.

Банки и системи за разплащания

Банковите институции се налагат все повече в ежедневието на съвременния човек. Всевъзможните банкови операции, обаче, отнемат значително време, включително времето, необходимо за отиване до офис на банката...
rusev02
0 0
Банки Видове банки и характеристика на българската банкова система
16 стр.

Банки. Видове банки и характеристика на българската банкова система.

В научната литература на Древността до наши дни могат да се намерят различни хипотези за възникването на банките. Първите, които извършват някои от съвременните банкови операции, дава тласак на развитието на банкоподобните институции...
silviQ
4 0
Видове европейски институции
13 стр.

Видове европейски институции

Въпросът за същността на Европейския съюз няма еднозначен отговор. От една страна ЕС е международна организация, макар и много различна от класическите международни организации...
mOn
9 1