Замърсяване на въздуха
24 стр.

Замърсяване на въздуха

Въздухът е най-необходимият за живота ни елемент. Ежедневно през белите ни дробове преминават 14 хиляди литра въздух, което означава, че опазването на качеството на въздуха се превръща във важно условие за оцеляването ни...
admin
21 4
Комплексна екологична характеристика на състоянието на река Вит
23 стр.

Комплексна екологична характеристика на състоянието на река Вит

Физико–геогрфска и хидроложка характеристика на водосборната област на р.Вит. Паспортизация на източниците на замърсяване на водите. Натоварване на водното поречие...
nerven
4 0
Пречистване на водата
20 стр.

Пречистване на водата

Механичната филтрация се осъществява като водата преминава през естествен филтрационен материал като пясък и чакъл. По този начин се отделят остатъците от механичното замърсяване, желираните парчета от предишния етап...
loli
1 0
Замърсяване на почвите тяхното рекултивиране и цялостното им влияние върху екосистемите
18 стр.

Замърсяване на почвите, тяхното рекултивиране и цялостното им влияние върху екосистемите

В доклад на Международната организация по прехрана и земеделие при ООН (ФАО) "Селското стопанство 2000 г." се казва: "Земята и водата са първични ежедневни ресурси...
gecata_maina
0 1
Замърсяване на почвите в България с тежки метали и металоиди
18 стр.

Замърсяване на почвите в България с тежки метали и металоиди

Замърсяването на почвата е процес на натрупване на вредни вещества от естествен и/или антропогенен източник, чието поведение и концентрации причиняват увреждане на почвените функции, независимо дали се превишават действащите в страната норми....
mOn
12 2
Промишлени източници на замърсяване в община девня
17 стр.

Промишлени източници на замърсяване в община девня

Община Девня е разположена в североизточната част на Република България, във Варненска област, на около 28 кm западно от гр. Варна. На север общината граничи с Общини Суворово и Ветрино, на изток - с общини Суворово и Аксаково, на запад - с Общини Ветрино
gecata_maina
1 0
Eкологични проблеми на територията на община Бургас
17 стр.

Eкологични проблеми на територията на община Бургас

Община Бургас – географско положение, природни ресурси, климатични особености и състояние на околната среда. Замърсяване на околната среда в гр. Бургас. Промишленост. Машиностроене. Химическа и нефтопреработвателна промишленост...
nerven
4 0
Замърсяване на въздуха
16 стр.

Замърсяване на въздуха

Един от факторите, които имат изключително важно значение за съществуването на живота на Земята е нейната газова обвивка, наречена атмосфера. Тя взема участие в изолирането и разпределението на земната топлина, без което температурните колебания...
nezabravima
3 0
Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите
15 стр.

Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите

Съгласно програмата за развитие на столицата основни източници на замърсяване на почвите в София са промишлените предприятия (ТЕЦ, МК Кремиковци), автомобилния транспорт, използваните химически средства против заледяване, бензиностанциите, гарите и др....
silviQ
0 0