Играта при овладяване на математически представи
9 стр.

Играта при овладяване на математически представи

Математическа теория за играта отговаря на обществената потребност да се подложат социалните конфликтни ситуации на количествен анализ с помощта на собствени математически модели...
ivan40
5 2
Обща характеристика на школите и подходите в управленската теория
7 стр.

Обща характеристика на школите и подходите в управленската теория

След Втората световна война в управленската теория започват да навли­зат идеи за прилагане на математически методи в управлението. Поради това нейните представители получават наименованието количествена школа в уп­равленската теория.
gecata_maina
4 0
Теория на игритесъщност и особености на валутния борд
54 стр.

Теория на игрите,същност и особености на валутния борд

Теорията на игрите е част от приложната математика, която изучава стратегически математически модели за вземане на оптимални решения в конфликтни ситуации, при които има две враждуващи страни...
nicky931
31 1
Корелация Корелационен анализ
17 стр.

Корелация. Корелационен анализ

Корелация е математически термин, с който в общ смисъл се означава мярка за стохастична (вероятностна, нефункционална) зависимост между случайни величини. Високата корелация между две величини не предполага задължително наличие на причинно-следствена....
ndoe
16 0
История на математиката в България
14 стр.

История на математиката в България

Историята на математиката има да решава значителен кръг от задачи: да проследи пътя, изминат от математиката от зараждане на първите математически понятия до съвременните й постижения; да изучи процесът на възникване и развитие на основните...
ivan40
22 0