Същност характеристика задачи и организация на стопанския и финансов контрол
53 стр.

Същност, характеристика, задачи и организация на стопанския и финансов контрол

Стопанският и финансов контрол е едно основно научно направление в областта на контрола. Той е основан на останалите научни направления по контрол...
daniche90
13 0
Независим финансов контрол в публичния сектор по проекти финансирани от Европейските фондове
115 стр.

Независим финансов контрол в публичния сектор по проекти финансирани от Европейските фондове

Европейският съюз в процеса на разширяването си е възприел принципите за добро финансово управление на публичните средства, независимо дали са от вътрешно или международно финансиране...
daniche90
0 0
Възникване и развитие на независимия финансов контрол в България след 1989г
62 стр.

Възникване и развитие на независимия финансов контрол в България след 1989г.

Европейският съюз в процеса на разширяването си е възприел принципите за добро финансово управление на публичните средства, независимо дали са от вътрешно или международно финансиране...
ivan40
0 0
Възможности за усъвършенстване превантивния характер на държавния вътрешен финансов контрол
91 стр.

Възможности за усъвършенстване превантивния характер на държавния вътрешен финансов контрол

Превантивният контрол в държавния вътрешен финансов контрол е съществен дял съпътстващ реализацията на контролния процес. Превантивността е широко обхватна дейност проявяваща се в различните сфери на соцалната среда...
nerven
4 1
Банките инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални организационни и финансовоаналитични аспекти
64 стр.

"Банките – инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални, организационни и финансовоаналитични аспекти"

В срок 14 дни от започване на дейността си финансовите институции, които не подлежат на лицензиране и надзор по друг закон, уведомяват БНБ за кръга на извършваните от тях сделки.
mOn
5 0
Финансов анализ на стопанската дейност на quotВинпромquot Лом с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит
128 стр.

Финансов анализ на стопанската дейност на "Винпром" Лом с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит

Това безусловно е необходимо, както за крупните стопански единици, така и за малките и средните фирми, и особено за създадените през последните години множество еднолични фирми в различни сектори на стопанството...
aronn
0 0
Финансов анализ на капитала в холдинговите структури
29 стр.

Финансов анализ на капитала в холдинговите структури

Холдинговата компания притежава акции или дялове от капитала на всички фирми, включени в нея, тъй като тя има господстващо положение спрямо тях. Поради тази причина е прието фирмите включени в нея да се наричат дъщерни...
aronn
0 0
Финансов анализ на фирмата
91 стр.

Финансов анализ на фирмата

В условията на пазарна икономика просперитетът и оцеляването на всяко предприятие зависи преди всичко от ефективността на неговата стопанска дейност. Финансовата и пазарната обусловеност, при която фирмите осъществяват своята стопанска дейност диктува...
silviQ
0 0