Eкологична криза и замърсяване на околната среда
94 стр.

Eкологична криза и замърсяване на околната среда

Обект на дипломната работа е замърсяването на околната в България – състояние, замърсители, начини за замърсяване и перспективи за развитие. В частност целта на анализ е политиката за справяне с екологичните кризи и екологичните катастрофи...
silviQ
0 0
Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси
121 стр.

Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси

Tеоретични аспекти на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси, анализ на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси във фирма...
nerven
0 0
SWOT-анализ на франчайзинга по примера на компания
78 стр.

SWOT-анализ на франчайзинга по примера на компания

Основните задачи, които ще бъдат разгледани в дипломната работа са същността и правната уредба на франчайзинга, неговите видове, както и особеностите на международния договор за франчайзинг....
ndoe
0 0
Автовълнов процес
33 стр.

Автовълнов процес

Във връзка с осъзнатата последно време неприспособеност на съвременните ЦИМ за съдържателен анализ на изображението сега все повече внимание се отделя на това как с тази задача се справят зрителната система на животните и човека...
admin
15 0
Анализ и оценка на импортната дейност на фирма
62 стр.

Анализ и оценка на импортната дейност на фирма

В най- широк смисъл, вносните операции могат да се дефинират като комбинации от самостоятелно сключвана и реализирана външно - търговска сделка за продажба на чужди ресурси с участието на контрагенти от повече от две страни с цел да се постигне...
ivan40
4 0
Анализ и оценка на краткотрайните активи на фирма
98 стр.

Анализ и оценка на краткотрайните активи на фирма

Краткотрайните активи са част от активите на всяка стопанска единица. Тяхната значимост за предприятието се определя от спецификата им, която се отличава със следните особености:...
ndoe
8 0