Замърсяване с нефт и нефтопродукти
15 стр.

Замърсяване с нефт и нефтопродукти

Замърсяването на океана с нефт и нефтопродукти е един от сериозните екологични проблеми. Това е едно непрекъснато нарушение на водните екосистеми, което постепенно води до локални деградации на отделни области от Световния океан....
dannyboy
77 3
Глобални екологични проблеми и устойчиво развитие
10 стр.

Глобални екологични проблеми и устойчиво развитие

Дълги години човечеството е свидетел на пагубното въздействие на икономическия растеж върху състоянието на околната среда. Все по - неотложна става необходимостта от преход към природосъобразна икономика и икономика на ...
dannyboy
7 3
Екологични проблеми на биосферен резерват Камчия
16 стр.

Екологични проблеми на биосферен резерват "Камчия"

Един от най-сериозните световни проблеми за човечеството днес е екологичният - той е следствие от взаимодействието между обществото и природата; той е израз на противоречивия характер на това взаимодействие, обект на научен анализ и задълбочено...
ivan40
45 3
Екологични проблеми на съвременна България
2 стр.

Екологични проблеми на съвременна България

Екологичните проблеми в България приемат застрашителни размери. Трудно е обаче да се предложат конкретни реформи, тъй като централизираната икономика от миналото е изострила въпросите, свързани с околната среда.
dannyboy
134 3
Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда
14 стр.

Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда

Влошаването на качествената характеристика на околната среда, интензивното използване на ресурсите и настъпилите глобални екологични изменения, сериозно затрудняват икономическото развитие и съществуването на човечеството...
nezabravima
12 3
Екологични проблеми в България
6 стр.

Екологични проблеми в България.

Основните екологични проблеми в България днес са: Качество на въздуха Значителни са емисиите на серен диоксид, азотен диоксид и прах, като най-големият източник е енергетиката. Качество на водите Значителни са проблемите с качеството на вод
dannyboy
89 3