Анализ на инвестиционния риск магистърски проект
88 стр.

Анализ на инвестиционния риск (магистърски проект)

Теоретико-методологически постановки за инвестиционния риск Същност, видове и предпоставки за възникване на инвестиционния риск. Методи и подходи за оценка на инвестиционния риск Възможности за минимизиране на инвестиционния риск.
silviQ
3 1
Анализ на инвестиционния риск магистърски проект
88 стр.

Анализ на инвестиционния риск (магистърски проект)

Теоретико-методологически постановки за инвестиционния риск Същност, видове и предпоставки за възникване на инвестиционния риск. Методи и подходи за оценка на инвестиционния риск Възможности за минимизиране на инвестиционния риск....
legolas
33 2
Банки
19 стр.

Банки

Банката е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск...
ivan40
1 0
Банков риск
6 стр.

Банков риск

Средата в която оперират банките в последните 15 г., се характеризира с висока степен на риск, което накара повечето водещи банки в света коренно да променят концепцията но своите системи за управление на риска. Всички дефиниции за риска основно...
emoto_92
2 1
Банкови кредити
27 стр.

Банкови кредити

БАНКОВИ КРЕДИТИ. Общи условия за кредитиране. Ред за кредитиране. Оценка и обезпечение на кредита. Оценка на кредитоспособността. Кредитен риск. Видове обезпечения. Показатели и методи за проверка на обезпечението. Кредит по текуща сметка(овърдрафт)...
gecata_maina
2 1