Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието
64 стр.

Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство. Обект на изследване са разходите за дейността и калкулирането на...
gecata_maina
79 2
Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието
64 стр.

Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство. Обект на изследване са разходите за дейността и калкулирането на...
ivan40
7 1
Отчитане калкулацията на фактическата себестойност на продукцията
30 стр.

Отчитане калкулацията на фактическата себестойност на продукцията

Краткотрайните активи са ресурси,при които икономическата изгода се черпи еднократно или в рамките на 12 месеца. Тези активи обслужват дейността на предприятието за непродалйително време, имат по-кратък жизнен цикъл и в рамките на отчетния период ...
ndoe
1 0
Управленнки подходи при ценообразуване - себестойност плюс
12 стр.

Управленнки подходи при ценообразуване - себестойност плюс

Ценообразуването е специфична дейност, основаваща се на определени принципи, правила и техники, които в своята съвкупност са неговата методология. Има различни методи за формиране на цена. В пазарната икономика всяка стопанска единица...
messi
2 1
Управленски подходи при ценообразуването остойностяване на база производствен цикъл Тhroughput accounting
9 стр.

Управленски подходи при ценообразуването: остойностяване на база производствен цикъл (Тhroughput accounting)

Управленските подходи при ценообразуването са: себестойност плюс; определяне на целева стойност (target costing); определяне на очакваните приходи и разходи по продукт за периода на неговия жизнен цикъл...
lubega
38 3
Себестойност отчитане и калкулиране на разходите
4 стр.

Себестойност, отчитане и калкулиране на разходите

Същност на себестойността, видове себестойност. Отчитане на разходитеи калкулиране на разходите Определяна на планови размер на разходите за материали за производство на изделие. Определяне на фактическия размер на разходите при общ обем на отпъдъка на...
emoto_92
2 0
Отчитане на разходите за дейностите калкулиране себестойност на продукцията
4 стр.

Отчитане на разходите за дейностите калкулиране себестойност на продукцията

Класификация на р/дите- в процеса на осъществяване на стоп. дейности възникват разл. р/ди на жив и овеществен труд. Изпъл. на задачите във връзка с правилното и точното им отч. е свързано с иком. ...
mOn
13 0