Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ
12 стр.

Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ

Според Закона за счетоводството към 31 декември, предприятията съставят годишен финансов отчет, който трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци...
cblock
10 2