Материали 1-10 от 61476

Хоризонтален и вертикален финансов анализ 21 стр.

Хоризонтален и вертикален финансов анализ

Фирма „Гео-Кар”ЕООД е създадена през 1995г в гр.София. Съгласно действащия Търговски закон на Република България тя е еднолично дружество с ограничена отговорност. Фирмата се представлява и управлява от Георги Маринов Шишков – квалифициран инженер.
messi
0 0
Макроикономика 2 10 стр. очаква одобрение

Макроикономика 2

Страницата разглежда стопанската конюнктура и цикли,безработица и инфлация ,фискалната и паричната политика,политиката на доходите и външно търговската политика и други взаимосвързани с тях проблеми.
messi
0 0
Парични агрегати в България 20 стр.

Парични агрегати в България

Парите са особен вид стока, приемана в размяна за други стоки, само ако в рамките на една икономическа система или общност са възприети като всеобщ еквивалент на стойност и като разчетна единица се ползват с общественото доверие.
messi
0 0
Казус по публична финансова администрация 10 стр.

Казус по публична финансова администрация

Органите, които администрират приходите в държавния бюджет /данъчни и неданъчни/ са всички държавни органи и бюджетни организации, на които със закон или с акт на МС е възложено събирането и отчитането на бюджетните приходи.
messi
0 0
Същност на инфлацията Инфлационен процес в България 12 стр.

Същност на инфлацията. Инфлационен процес в България

Историческият опит, включително и опитът на страните от Източна Европа, показва, че е трудно, ако не и невъзможно да се избегне инфлацията при прехода от централно планирана към пазарна икономика.
messi
0 0
Характеристика на фирмата и обекта на планиране 12 стр.

Характеристика на фирмата и обекта на планиране

“МОТОТОМ” ООД гр.Добрич е регистрирано с решение № 855 от 08.04.1998 г. на Добричкия Окръжен съд по фирмено дело № 1640 по опис за 1994 г.със седалище и адрес на управление – град Добрич, бул. “25-ти септември” №6.
messi
0 0
Механизъм на пазарното равновесие 7 стр.

Механизъм на пазарното равновесие

Търсенето, предлагането и ценообразуването на конкурентните пазари - принципно- то положение на икономическата теория, е че търсенето и предлагането на всяка стока се влия- ят от различни фактори.
messi
0 0