Материали 1-10 от 2

 История за средствата за измервания - мерни единици маса 8 стр.

История за средствата за измервания - мерни единици, маса

Измерването е процесът за определяне на отношението на една (измервана) физична величина (например дължина или маса) към друга еднородна величина, приета за единица (например, метър или килограм), и въведена в техническо средство (средство за измерване)..
lubega
0 0