Материали 1-10 от 7

Съвременни алтернативи за развитие на логистиката в национален и международен аспект 11 стр.

Съвременни алтернативи за развитие на логистиката в национален и международен аспект

Логистиката има за основна цел постигането на оптималната организация на процесите, доставката на необходими ресурси в точно време и място при зададените предварително количество и качество с минимални разходи...
ivan40
0 0
Развитие на логистичния сектор и логистични разходи 14 стр.

Развитие на логистичния сектор и логистични разходи

Предмет на логистиката е управлението на материалните ресурси в техните две състояния - динамично, като материални потоци, и статично - като материални запаси, както в рамките на една организация, така и извън нея...
nerven
15 2
Логистика в туризма 12 стр.

Логистика в туризма

Логистично обслужване в туризма: Значение и функции; формиране на системи за логистично обслужване; туристическа и тур-операторска дейност; методи за оценка на нивото на логистично обслужване на туристопотока...
mOn
22 1
Логистични запаси 18 стр.

Логистични запаси

Запасите се състоят от годни за употреба, но неизползвани суровини и материали, полуфабрикати и стоки. Своевременното им осигуряване е необходима предпоставка за протичане на ефективен производствен процес....
admin
30 3
Развитие на логистичния пазар в България 8 стр.

Развитие на логистичния пазар в България

В понятието „логистика” както в миналото, така и сега се влага различен смисъл и съдържание. Етимологията на думата „логистика” съвсем не е еднозначна поради това, че има корени в различни езици...
admin
22 2
Управление на материалните запаси 27 стр.

Управление на материалните запаси

Материалните запаси са годни за употреба материални ресурси, намиращи се на различни стадии на общественото възпроизводство, временно неучастващи в обществения процес на производство и управление...
admin
17 0