Материали 1-10 от 9

Упражняване на строителен надзор при изграждане на строителни обекти 28 стр.

Упражняване на строителен надзор при изграждане на строителни обекти

Със Закона за устройство на територията (ЗУТ), влязъл в сила от 31.03.2001г. са регламентирани задачите, функциите и действията на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)...
ivan40
2 1
Същност и принципи на банковия надзорБазелски комитет за банков надзор 28 стр.

Същност и принципи на банковия надзор.Базелски комитет за банков надзор

Необходимостта от обществена намеса в икономиката традиционно се обосновава чрез нуждата от коригиране на пазарните несъвършенства и несправедливото разпределение на ресурсите...
gecata_maina
5 0
Анализ на ликвидността Коефициент на обща ликвидност 9 стр.

Анализ на ликвидността. Коефициент на обща ликвидност

Под ликвидност следва да са разбира способността на предприятието да обслужва текущите си задължения (плащания) към кредиторите с разполагаемите краткосрочни активи...
nezabravima
2 0
Пазарна структура и съвършена конкуренция Монополистична конкуренция и олигопол 13 стр.

Пазарна структура и съвършена конкуренция. Монополистична конкуренция и олигопол

Под пазарна структура се разбира описание на поведението на продавачи и купувачи на даден пазар. Поведението зависи от много характеристики, но най-вече е зависимо от характера на стоките и услугите и от броя на пазарните субекти...
messi
12 1
Вътрешен контрол и вътрешен одит в организацията 18 стр.

Вътрешен контрол и вътрешен одит в организацията

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите..
admin
41 7
Иконометрия - измерване и грешки в иконометрията 15 стр.

Иконометрия - измерване и грешки в иконометрията

Измерването е познавателен процес, при който се определя отношението между величината, която се мери (измеряема величина), към някоя друга еднородна величина, приета за единица на измерването...
admin
23 1